ban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga daban ga da
 • MS:913

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều bông,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25% mỹ
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  điều bông
  Chân
  cam
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  2.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:910

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà vàng,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  1. kg
  Màu lông
  vàng
  Chân
  trắng
  Mào
  cắt
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.7 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:911

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà tre lai mỹ
  Cân Nặng
  9 lạng
  Màu lông
  chuối
  Chân
  xanh
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.2 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:908

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà bướm,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25% mỹ
  Cân Nặng
  2.8 kg
  Màu lông
  bướm
  Chân
  vàng
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:907

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25% mỹ
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  cam
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  6 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:899

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai asil
  Cân Nặng
  1.150 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  điễm
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  1.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:890

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai asil
  Cân Nặng
  2.9 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  trắng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:893

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà peru lai việt
  Cân Nặng
  2.4 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  xanh đen
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:895

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà điều,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai 25%mỹ
  Cân Nặng
  2.8 kg
  Màu lông
  điều
  Chân
  vàng
  Mào
  lái
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4 triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:873

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà chuối,bangada.net
 • Loại gà
  gà pe ru lai gà việt
  Cân Nặng
  2.5 kg
  Màu lông
  chuối
  Chân
  xanh
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:872

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà lai asil
  Cân Nặng
  2.3 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  điễm
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4. triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:860

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà 25% asil ,25% mỹ
  Cân Nặng
  2.6 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  xanh đen
  Mào
  Dâu
  Tình trạng
  Chưa bán
  Giá bán
  4.5 triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:892

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà que,bangada.net
 • Loại gà
  gà 3 dòng máu
  Cân Nặng
  2.7 kg
  Màu lông
  que
  Chân
  xanh
  Mào
  dâu
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  liên hệ
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:330

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Que,bangada.net
 • Loại gà
  Mặt sát thủ
  Cân Nặng
  2,4kg
  Màu lông
  Que
  Chân
  1/2 đen 1/2 xanh
  Mào
  đã cắt
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  8 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 • MS:71

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà xanh-que,bangada.net
 • Loại gà
  Lai asil,peru,mỹ
  Cân Nặng
  2,5kg
  Màu lông
  xanh-que
  Chân
  Đen
  Mào
  --
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  13 Triệu
 • Xem chi tiết >>
 
 • MS:42

 • ga my,ga asil,ga peru,ga lai,ban ga da,gà Bướm,bangada.net
 • Loại gà
  Lai 75% mỹ
  Cân Nặng
  2,1Kg
  Màu lông
  Bướm
  Chân
  Vàng
  Mào
  Trích
  Tình trạng
  Đã bán
  Giá bán
  5 Triệu
 • Xem chi tiết >>